NASK - Naturskadestatistikk
NASK-hovedside | Store hendelser | Om NASK Skader til og med 30.06.2024

 

Om NASK

Datagrunnlaget er fra Norsk Naturskadepool

 

Naturskadene i NASK er alle hentet fra Norsk Naturskadepool.

 Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. Gjennom denne ordningen er forsikringstakerne sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Den norske naturskadeforsikringen er en lovpålagt forsikringsordning. Alle som tegner brannforsikring på eiendom og innbo har dermed også en naturskadedekning. Maksimal erstatningsramme for en naturskadehendelse er 16 milliarder kroner. Premieraten er den samme for alle, enten man bor i en høyblokk i Oslo eller i et flom-, vind- eller rasutsatt område på Vestlandet. Naturskadepremien er fra januar 2024 0,07 promille av brannforsikringssummen.

Koder og vedlikehold

 

Erstatningsbegrepet som benyttes i NASK er fastsatt erstatning. Med fastsatt erstatning menes betalte erstatninger pluss erstatningsavsetninger for de skader som er inntruffet og meldt.

NASK oppdateres månedlig. Det vil alltid være en viss forsinkelse ved melding av skader til forsikringsselskapene og innrapportering til Norsk Naturskadepool. Etter store hendelser vil det derfor ta litt tid før det totale erstatningsomfanget vil være kjent og fremkomme i NASK.

Store hendelser

 

Alle enkeltskader som dekkes gjennom naturskadeordningen er registrert i NASK. En stor hendelse, som en flom eller kraftig storm, vil gjerne resultere i tusenvis av enkeltskader.

En liste over naturskadehendelser vises etter et klikk på ”Store hendelser” øverst på siden. Listen kan sorteres på ønsket kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften.

Eksempel på en krysstabell

 

NASK genererer krysstabeller som den som er vist nedenfor.

 

Type

1992

1993

1994

1995

SUM

Storm       

32 906

10 753

8 719

3 744

56 122

Stormflo    

134

539

417

182

1 272

Flom        

514

198

205

7 193

8 110

Skred       

130

139

112

94

475

Jordskjelv  

59

6

32

15

112

Vulkanutbrudd

0

0

0

0

0

Ukjent      

0

0

0

0

0

SUM

33 743

11 635

9 485

11 228

66 091

Valg

Rad:            Type

Kolonne:     År

Verdi:         Antall skader

Beregn:      Verdi

Filter

År:              1995, 1994, 1993, 1992

 

Denne tabellen er laget med type i radene og år i kolonnene. I cellene står antall skader. Merk at siste rad og tallkolonne inneholder henholdsvis kolonnesummer og radsummer.

Det er mulig å begrense datamaterialet som tabellen dannes fra. Slik filtrering gjøres ved å velge verdier fritt i listboksene i midtseksjonen på siden. Fler enn et valg kan gjøres i en listboks ved å kontroll-klikke, og ved å skift-klikke kan man velge et helt område. Valget Alle opphever filtreringen. I eksemplet ovenfor er årene 1992-1995 benyttet som utvalgsfilter.

Tabellen ovenfor viser antall skader. Alternativt kan man velge å vise anslått erstatning. Det er også anledning til å velge å regne om verdiene til prosenter. Man velger da om tallene skal summeres til 100 radvis, kolonnevis eller totalt. Krysstabellen må genereres på nytt ved et trykk på knappen merket "Lag tabell" hver gang et eller flere valg endres.